Home

Legerplaats Ossendrecht

11Verbindingsbataljon

Verhalen & anekdotes

La Courtine 1964

Gezocht

Laatste nieuws

Oranje-Kazerne

Leiding C-Cie okt. 1964

Updates

Verhalen La Courtine '64

Links

Donaties

Fotopagina's

Personeelslijst

Gastenboek - Reacties

La Courtine 2009

Contact

Dit is een afschrift van een artikel uit De Nieuwe Limburger van donderdag 2 juli 1964

 

NU onder redactie van: Joh. Thijssen, Huub Neten, Bavo Hofstee.

 

In Dienst

De doorsnee Limburgse jongeman staat open voor de militaire dienst, zo hebben wij zelf kunnen constateren toen wij op een willekeurige dag de meningen hebben gepeild van de ongeveer veertig "keurlingen", die elke dag bij de Indelingsraad aan de Bisschop Lindanussingel te Roermond naar hun militaire geschiktheid worden beoordeeld.

"De Limburger benadert de militaire dienst vanuit een geheel andere instelling en mentaliteit dan bijvoorbeeld de Noord-Nederlander. Wellicht is dit een gevolg van zijn gewillige en rustige natuur. Ook zit de Limburger het militair-zijn in het bloed. Hij houdt nu eenmaal van show en parade. Welke provincie telt immers zoveel schutterijen en muziekkorpsen? Ik ontmoet maar zelden een jongeman, die niets voor het militaire pakje voelt. Neen, de instelling is echt wel goed", zo vertelt ons het hoofd van de Indelingsraad, de luitenant-kolonel D. Overbeeke.

 

Komende maand begint men er met de keuring van de lichting 1966, jongelui geboren voor 1 augustus 1946, waarna in januari 1965 wordt begonnen met de later in 1946 geborenen. Zo’n 132.000 keuringsplichtigen in heel Nederland ontvangen in de loop van het jaar een oproeping om zich op een bepaalde dag te melden bij een van de zeven indelingsraden in Nederland. In vergelijking met enkele jaren geleden is dit cijfer aan de hoge kant, maar dit houdt verband met naoorlogse geboortegolf. Ondanks de geboorte-explosie van 1946, in verband waarmee vele voor de dienstplicht goedgekeurde jongens niet zullen worden opgeroepen, is het niet de bedoeling, dat de keuringseisen verzwaard worden. Wel wordt overwogen door selectie diegenen, die het dichtst bij de minimum-eisen komen van algemene bruikbaarheid als militair niet in dienst te roepen en hierdoor het aantal dienstplichtigen tot het noodzakelijke contingent te beperken.

 

In Limburg staan voor de nieuwe lichting ongeveer 10.400 aspirant-militairen op de "wachtlijst". In groepjes van veertig zullen zij met voor en na allen een dag naar Roermond komen om zich aan de keuringsplicht te onderwerpen. Twintig procent van hen zal na afloop naar huis terugkeren met een papiertje waarop in rode letters het stempel "voorgoed ongeschikt" staat afgedrukt. En het is de ervaring van het hoofd van de Indelingsraad, dat juist deze categorie o, zo graag het militaire pakje had willen aantrekken. Soms ontvangen zij met tranen in de ogen de negatieve uitslag. Omdat een afkeuring op iemand toch altijd nog een stempel van verminderde geschiktheid drukt.

 

* Belangrijk formulier

Wat gebeurt er nu precies op zo’n keuringsdag? Om dit te vernemen zijn we een dag de gast geweest van overste Overbeeke en zijn staf in Roermond.

De dag begint met de doorlichting of zoals dat in vaktermen heet: het röntgenologisch borstonderzoek. In Roermond geschiedt dit onderzoek in het Groene Kruis-gebouw aan de Swalmerstraat. Waar de keurling zich eerst moet vervoegen voordat men gezamenlijk naar de Indelingsraad gaat voor de verdere keuring.

Daar krijgen de jongelui allereerst een uiteenzetting van het hoofd van de Indelingsraad over het doel van de keuring. En dan gaat men aan de slag. Onder deskundige leiding vullen de keurlingen een uitgebreid formulier in. Een zeer belangrijk formulier, in diensttermen PD-1 formulier genoemd. Dat de jongeman, wanneer hij straks in militaire dienst is, steeds zal vergezellen bij zijn administratieve bescheiden. Wat de keurling allemaal zelf moet invullen op dit formulier? De samenstelling van het gezin, de schoolopleiding, gevolgde cursussen, behaalde diploma’s, bij welke werkgevers hij in betrekking is geweest, wat voor liefhebberijen en hobby’s hij heeft en van welke verenigingen hij lid is.

Tenslotte mag de jongeman ook zijn voorkeur kenbaar maken of hij de zeemacht, landmacht of luchtmacht geplaatst wil worden en bij welk wapen (infanterie, artillerie, mariniers) of dienstvak (intendance, administratie, geneeskundige dienst).

 

* Naar de dokter

Na de invulling van dit formulier wordt de groep gesplitst. De helft verdwijnt voor de lichamelijke keuring naar de rechterhelft van het gebouw, waar de doktoren en hun assistenten zetelen. De andere helft gaat beginnen aan de test.

Het doel van de lichamelijke keuring is duidelijk. Allereerst wordt de lengte van de keurling gemeten. Wie langer is dan twee meter wordt zonder meer afgekeurd. Is de lengte 1,57 meter of minder, dan ondergaat men hetzelfde lot. Is de lengte boven de 1,57 maar kleiner dan 1,60, dan mag men over een jaar nog eens terugkomen. "Flink eten een paar schoppen onder een bepaald lichaamsdeel… dan zullen we het volgend jaar wel eens verder zien" krijgt de (voorlopig) afgewezen kandidaat als goede raad mee naar huis.

 

Opvallend is, dat het percentage afgekeurden wegens te kleine lengte in het zuiden hoger ligt dan elders in het land.

 

Bij het geneeskundig onderzoek wordt verder nagegaan hoe het staat met het gehoor, gezichtsvermogen etc. van de keurling. Ook wordt er een hoeveelheid bloed afgenomen om de bloedgroep te bepalen. Enige tijd na de keuring krijgt de keurling het zgn. bloedgroepkaartje thuis gestuurd. Hierop staat de bloedgroep. Het verdient aanbeveling deze kaart steeds bij zich te dragen met het oog op o.a. verkeersongevallen.

De uitslag van het lichamelijke onderzoek wordt door de dokter aangetekend op het PD-1 formulier in zes vakjes, waarboven de mysterieuze letters ABOHZIS staan. Deze letters vormen een afkorting van de begrippen Algemene lichamelijke gezondheidstoestand, Bovenste ledematen, Onderste ledematen, Horen, Zien, Intelligentie (wordt o.m. vastgesteld uit het testresultaat) en Stabiliteit (psychische eigenschappen met uitzondering van intelligentie), welke de geschiktheid van de militair bepalen.

Voor de waardering heeft de arts de keuze tussen de cijfers één tot en met vijf, waarbij één het hoogste is. Komt in één van de zes vakjes het cijfer vijf voor, dan is men voor de militaire dienst ongeschikt.

 

* Testen

Nog steeds op hetzelfde formulier wordt tevens de uitslag van de zgn. basis-test vermeld, die uit vijf gedeelten bestaat: intelligentie, praktisch inzicht, wiskunde (rekenen), taal en administratieve opleiding. Ook hier geschiedt de waardering volgens een bepaald cijfersysteem van één tot en met zes. Waarbij wederom het cijfer één de hoogste waardering aangeeft. Het is in het belang van elke keurling dat hij zijn test zo goed mogelijk maakt. Immers dan krijgt de Indelingsraad een juiste indruk van de jongeman en kan later bij de indeling in het militaire apparaat rekening worden gehouden met zijn aanleg en bekwaamheden. Bij de basis-test krijgt de keurling binnen een bepaalde tijd verschillende opgaven te maken, die over het gehele land dezelfde zijn. De tests zijn niet afgestemd op parate schoolkennis uitgaande boven lager onderwijs of beroepservaring. In het algemeen is de kennis van de voltooide lagere school voldoende (met uitzondering van enkele opgaven van de rekentest). De test en de hiermee onderzochte vermogens zijn:

 

Intelligentie-test: onderzoekt de zuivere intelligentie, waarbij opleiding, ervaring, taalkennis, handigheid e.d. zijn uitgeschakeld. Het gaat hier om zuiver logisch denken en combineren.

Technisch inzicht-test: onderzoekt eenvoudige technische kennis, echter vooral in het dagelijkse leven opgedane praktische inzicht.

Wiskunde-test (rekenen): onderzoekt de vaardigheid in het maken van eenvoudige rekensommetjes en enkele opgaven hiervan de kennis van wiskunde tot het peil van ongeveer derde klas middelbaar onderwijs.

Taal-test: onderzoekt het taalvermogen, voornamelijk het vlotte en juiste gebruik van woorden en zinswendingen en de uitgebreidheid van de woordenschat.

Opdrachten-test: Onderzoekt het vermogen om vrij ingewikkelde opdrachten te begrijpen en snel en accuraat uit te werken.

 

Een goed- of afkeuring voor de militaire dienst is niet afhankelijk van de behaalde testresultaten, echter wel voor de indeling in de functie of opleiding.

Een gedeelte van de keuringsplichtigen maakt ook een zgn. morsetest, waarbij het vermogen wordt onderzocht om verschillende complexen van signalen te onderscheiden en te onthouden. Hetgeen de geschiktheid tot het leren opnemen van morseseinen hoofdzakelijk bepaald. Hierbij wordt een sterke concentratie en reactie gevraagd. Het ligt misschien aan het muzikale gehoor van de zuiderling, dat Limburg naar verhouding de meeste potentiële radiotelegrafisten levert.

Aangezien het moderne leger grote behoefte heeft aan diverse vaklieden zoals bv. radiomonteurs, elektriciens, automonteurs, koks, bankwerkers en instrumentmakers maken jongelui met goede vakopleiding en ervaring nog een "vaktest", die alleen de werkelijke vakman goede kans geeft deze test tot een goed einde te brengen.

 

* Persoonlijk onderhoud

Met het lichamelijke onderzoek en de verschillende tests zijn we er nog niet.

Op het programma staat verder nog een persoonlijk onderhoud met het hoofd van de Indelingsraad of diens plaatsvervanger. Zo’n onderhoud verloopt rustig en gemoedelijk. Tijdens dit gesprek komt de voorkeur van de jongeman voor een bepaalde opleiding of indeling ook ter sprake. In verband met de behoeften bij de drie krijgsmachtonderdelen wordt 80% van de keurlingen bij de landmacht, 12% bij de luchtmacht en 8 % bij de zeemacht ingedeeld.

Aan de hand van de lichamelijke gesteldheid, de testresultaten, de voorkeur van de jongeman en de uit het persoonlijke onderhoud getrokken conclusie wordt bij de Indelingsraad het advies voor een bepaalde functie, opleiding of plaatsing bij een onderdeel vastgesteld.

De uiteindelijke beslissing over de definitieve bestemming wordt echter op het departement van Defensie genomen. Meer dan de helft van de keurlingen wordt echter ingedeeld overeenkomstig hun wens.

Tenslotte maakt het hoofd van de Indelingsraad of het plaatsvervangend hoofd aan elke keurling persoonlijk de uitslag bekend. Is men het met deze uitslag niet eens, dan kan men nog altijd een herkeuring aanvragen via de burgemeester van de plaats waar men woonachtig is. Op het gemeentehuis kan men ook naar de mogelijkheden van uitstel en vrijstelling vragen.

 

Overste Overbeeke onderstreept vooral dat laatste. "Er zijn vaak particulieren, die zo’n verzoekschrift opstellen en hierbij soms zelfs beweren dat zij door hun persoonlijke invloed een gunstige beslissing kunnen verkrijgen en zich zelfs buitensporig hoog laten betalen. Het is beslist niet nodig zich tot dergelijke personen te wenden. Buiten de normale ambtelijke weg kunnen zij geen enkele invloed uitoefenen".

 

Dit is een afschrift van een artikel uit De Nieuwe Limburger van donderdag 2 juli 1964.

Kees Blokker, Voerendaal, 31 januari 2011.

 

Adreslijst van de Indelingsraden rond begin 1960. Tussen haakjes staan de eventueel latere adressen of huisnummers.
Per 01-01-1968 werden de Indelingsraden omgenummerd en kregen de in de tweede kolom vermelde nummers.

Nr Nr Locatienaam Adres Plaats Opmerkingen
1
 
  Broerenkazerne
 
Broerenkerkplein
 
Zwolle
 
Per 01-03-1965 opgeheven en samen met Indelingsraad 4 (Arnhem) samengevoegd en verplaatst naar Deventer.
1 1 Boreelkazerne Houtmarkt 2 (Verzetslaan 19) Deventer Met ingang van 01-03-1965.
2 2   Hereweg 107 (121) Groningen  
3
 
  Barakkenkazerne
 
Athenestraat 4
 
Hengelo Ov.
 
Per 01-06-1963 opgeheven. Werkzaamheden overgedragen aan Indelingsraad 4 (Arnhem).
4
 
  Menno v. Coehoornkazerne
 
Klarendalseweg
 
Arnhem
 
Per 01-03-1965 opgeheven en met Indelingsraad 1 (Zwolle) samengevoegd en verplaatst naar Deventer.  
5 5 Knoopkazerne Croeselaan (Mineurslaan) Utrecht  
6 6 Oranje-Nassaukazerne Sarphatistraat 154 Amsterdam  
7     Westerweg 48 Alkmaar-Heiloo Per 01-04-1961 opgeheven.
8     Burg. Patijnlaan 24a Den Haag Per 01-05-1962 opgeheven.
9     Mathenesserlaan 208   Rotterdam Per 02-09-1963 overgeplaatst naar Delft.
9 7   Van Bleijswyckstraat 69 (93) Delft  
10 4 Gasthuisvelden Fellenoordstraat 124 (160) Breda  
11
 
  Citadelkazerne
 
Citadellaan
 
Den Bosch
 
Per 01-04-1960 opgeheven, taken overgedragen aan Indelingsraad 5.
12 3   Bisschop Lindanussingel 13 Roermond  

Informatie voor deze lijst werd geleverd door Paul Mentink van de Vereniging Onder Officieren Regiment Technische Troepen (VOORTT), Stef Sullot van het RIOP in Kerkrade en na veel en diep spitwerk door Hans de l'Elcuse. Waarvoor mijn grote dank!

Het copyright van de foto's en artikelen op deze site berust bij de eigenaar van de betreffende foto of het artikel of bij de oorspronkelijke maker van de foto of het artikel. Merken en Merknamen worden alleen vermeld ter identificatie van het product en zijn eigendom van de betreffende eigenaar van dat Merk of die Merknaam. Mocht u menen zekere rechten te kunnen doen gelden, neem dan even contact met mij op.